Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIII Ns 2010/14 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-03-01

Sygn. akt XIII Ns 2010/14

POSTANOWIENIE

Dnia 01 marca 2018 r.

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w Gdańsku Wydział XIII Cywilny w osobie: E. K. (1)

po rozpoznaniu w dniu 01 marca 2018 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku K. D.

z udziałem A. D., M. D. i B. D.

o zmianę postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku w sprawie I Ns 881/07

postanawia:

przyznać biegłej sądowej K. G. wynagrodzenie w kwocie 713,38 zł (słownie: siedemset trzynaście złotych 38/100) za wydanie ustnej opinii uzupełniającej na rozprawie dnia 21 stycznia 2018r.)

Referendarz sądowy

E. K. (1)

UZASADNIENIE

Biegła sądowa K. G. wydała ustną opinię uzupełniającą na rozprawie dnia 23 stycznia 2018r. Jednocześnie wniosła o przyznanie wynagrodzenia zgodnie z przedłożonym rachunkiem z dnia 23 stycznia 2018r. na kwotę 713,38 zł.

Biegła w swoim rachunku wskazała, iż na powyższą kwotę składają się:

-koszt wydawania opinii na rozprawie – 2 godziny w kwocie 64,78 zł- przy przyjęciu stawki za 1 godzinę 32,39 zł;

- koszt przejazdu własnym samochodem osobowym marki C. o pojemności silnika 1,6 na trasie D.-G. w ilości 776 km w obie stronyx0,8353 zł/1 km.

Jak wynika z protokołu rozprawy z dnia 23 stycznia 2018r. biegła stawiła się w tym dniu w tut. Sądzie i wydała ustną opinię uzupełniającą.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 11:19 –zakończono o godzinie:13:05.

Zasady wynagrodzenia biegłych w postępowaniu cywilnym reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, ze zm.), która w art. 89 ust. 1 i 2 wskazuje, iż biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii , a wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się , uwzględniając wymagane kwalifikacje , potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków – na podstawie złożonego rachunku. Natomiast z art. 89 ust. 3 cytowanej ustawy wynika, iż wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe , której wysokość określa ustawa budżetowa.

Szczegółowo wysokość tego wynagrodzenia określona została na podstawie w Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 51,.:dalej rozporządzenie) , które z kolei zostało wydane na podstawie art. 89 ustęp 5 cytowanej powyżej ustawy o kosztach sądowych mając na uwadze nakład pracy i kwalifikacje biegłego oraz poziom wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowników wykonujących podobne zawody, stopień złożoności problemu będącego przedmiotem opiniioraz warunki ,w jakich opracowano opinię, a także sposób dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 6 maja 2013r. i ma zastosowanie w rozpoznawanej sprawie w dniu orzekania o wynagrodzeniu należnym biegłemu sądowemu.

Przedmiotowy rachunek biegłego został sprawdzony pod względem rachunkowym zgodnie z obowiązującymi stawkami co zostało potwierdzone badaniem głównego księgowego tutejszego Sądu.

Natomiast stawkę wynagrodzenia biegłych za każdą rozpoczętą godzinę pracy określa §2 cytowanego rozporządzenia –w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków w jakich opracowano opinię- od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe , której wysokość określa ustawa budżetowa. Przedmiotowa podstawa obliczania od dnia 01 stycznia 2017r. wynosi 1.789,42 zł czyli od 22,90 do 32,39 zł za 1 roboczogodzinę.

Referendarz sądowy za zasadną uznał stawkę przyjętą przez biegłą za 1 rbg., tj. kwotę 32,39 zł albowiem jest ona zgodna z w/w rozporządzeniem.

Ogólny koszt wynagrodzenia należnego biegłej K. G. za wydanie opinii pisemnej Referendarz sądowy uznał za uzasadniony z uwagi na nakład pracy i poświęcony czas , a także stopień skomplikowania sprawy. Przyjętą stawkę w tym zakresie zawartą w rachunku oceniono jako prawidłową, mieści się ona bowiem w granicach zakreślonych przez przepisy cytowanego rozporządzenia.

Wskazać należy , iż zgodnie z § 8 cytowanego rozporządzenia –wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii , w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej, koszty dojazdu na miejsce wykonywania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku- za pomocą oświadczenia.

Biegła K. G. w swoim rachunku z dnia 23 stycznia 2018r. oświadczyła, iż poniosła koszty związane ze sporządzeniem opinii w kwocie 648,60 zł (przejazd samochodem osobowym marki C. o pojemności 1,6 cm 3 na trasie: D.G. i powrót - 776 km x 0,8358 zł/km).

Zgodnie z art.90 cyt. ustawy do biegłego i tłumacza powołanych przez sąd stosuje się odpowiednio art. 85 ustawy. W związku z odpowiednio stosowanym art.85 ustawy biegłemu przysługuje zwrot kosztów podróży – z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu- w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu.

Powyższe reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013r. Nr 167 ze zm. dalej: rozporządzenie) wydane na podstawie art. 77 5 § 2 kodeksu pracy.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem , środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca, który na wniosek pracownika może wyrazić zgodę na przejazd samochodem osobowym. Odpowiednie zastosowanie tego przepisu uprawnia Sąd do określenia środka transportu właściwego do odbycia podróży przez biegłego. Nie musi to być środek najtańszy. Może więc być zaaprobowany przejazd samochodem osobowym.

W niniejszej sprawie biegła K. G. oświadczyła, iż dojazd na posiedzenie sądu na trasie D.-G. i z powrotem przebyła własnym samochodem.

Referendarz sądowy uznał, że taki środek transportu jest w niniejszej sprawie dopuszczalny. Stosownie do § 2 pkt. 1 b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy(Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) maksymalna wysokość stawki za 1 km przebiegu pojazdu samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 wynosi 0,8358 zł.

Mając powyższe na uwadze na mocy powołanych przepisów i na postawie art. 288 kpc w zw. z art. 13§2 kpc oraz art. 89 w związku z art. 93 ust. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Referendarz sądowy postanowił jak w sentencji.

Referendarz sądowy

E. K. (1)

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować w rep. Ns;

2.  Odpisy postanowienia wraz z uzasadnieniem

a) z pouczeniem o skardze na orzeczenie referendarza sądowego doręczyć:

-.

-

biegłej K. G.

-

uczestnikom postępowania: A. D. i M. D.

b) bez pouczenia o skardze:

-.

-

pełnom. wnioskodawcy- rpr M. P.

-

pełnom. uczestniczki B. D.- adw D. P.

3.  Akta przedłożyć sędziemu referentowi z wpływem skargi lub referendarzowi sąd. za 21 dni z z.p.o.;

4.  Akta pilnie zwrócić do referatu SSR A. K.-K..

G., dnia 01 marca 2018r. Ref. sąd. E. K.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Pawłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data wytworzenia informacji: