Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1669/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-09-14

Sygn. akt I C 1669/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 września 2015 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący : SSR Aleksandra Konkel

Protokolant: Ewelina Kądziela

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2015 w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa C. M., K. M. (1)

przeciwko (...) Spółce akcyjnej w W., Przedsiębiorstwo (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanych (...) Spółki akcyjnej w W. i Przedsiębiorstwo (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. na rzecz C. M. i K. M. (1) kwotę 5.113,77 zł (pięć tysięcy sto trzynaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 27 sierpnia 2014r. do dnia zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia przez jednego z pozwanych, zwalnia drugiego z nich do wysokości zapłaconej kwoty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  kosztami procesu obciąża powoda w wymiarze 30% zaś każdego z pozwanych w wymiarze 70% pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu, z tym zastrzeżeniem, że zapłata kosztów procesu przez jednego z pozwanych zwalnia drugiego z nich do wysokości zapłaconej kwoty.

Sygn. akt I(...)

UZASADNIENIE

Powodowie K. M. (1) i C. M. z pozwie skierowanym do (...) – Śródmieścia w Łodzi przeciwko (...) Spółce akcyjnej w W. oraz Przedsiębiorstwu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. domagali się zapłaty solidarnie od pozwanych kwoty 12.466,49 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu powodowie wskazali, że zamieszkują w Ł., natomiast w dniu 25 maja 2013 r. nabyli od dewelopera mieszkanie w G., które urządzali dojeżdżając z Ł.. W dniu 03 stycznia 2014 r. powodowie otrzymali informację, że doszło do zalania lokalu oraz piętra budynku wodą wskutek pęknięcia doprowadzenia wody ciepłej do bidetu wchodzącego w skład wyposażenia lokalu w dacie jego nabycia. Powodowie uzyskali informację od dewelopera, że wykonawca montażu bidetu, tj. Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. w G., posiadająca ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w (...) S.A. w W., przyznał się do spowodowania szkody. Powodowie zgłosili szkodę ubezpieczycielowi, który ostatecznie wypłacił odszkodowanie w łącznej wysokości 14.946,40 zł (po uwzględnieniu franszyzy redukcyjnej w kwocie 500 zł). Powodowie domagają się odszkodowania uzupełniającego poprzez zapłatę kwoty 9.978,73 zł za szkodę związaną z pracami remontowymi-budowlanymi, 296,40 zł za szkodę związaną z kosztami dojazdu z Ł. do G. oraz 3.004,96 zł za szkodę związaną z kosztami utrzymania lokalu, w tym koszt energii elektrycznej wyliczony proporcjonalnie za okres 4 miesięcy.

W odpowiedzi na pozew Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. w G. zarzuciła niewłaściwość miejscową Sądu a nadto wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu.

W uzasadnieniu zakwestionował swoją legitymację do występowania w sprawie, albowiem nie łączyła go żadna umowa z powodami, a był jedynie podwykonawcą dewelopera. Z ostrożności procesowej pozwany wskazał, że kwota wypłacona przez ubezpieczyciela wyczerpuje całość roszczeń powodów. Pozwany uznał za zawyżone koszty prac remontowo-budowlanych oraz zakwestionował niezbędność okresu 4 miesięcy do wykonania prac naprawczych. Pozwany zakwestionował co do zasady i wysokości roszczenie o zwrot kosztów dojazdu, gdyż dojazdy te nie były niezbędne, a ponadto nie zostały wykazane, natomiast koszty opłat za lokal nie są w żaden sposób związane ze szkodą. Pozwany wskazał ponadto, że koszty energii elektrycznej nie zostały wykazane.

Z kolei (...) S.A. w W. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu.

W uzasadnieniu wskazał, że powodom zostało wypłacone odszkodowanie w kwocie 12.754,55 zł, a jego wysokość została skalkulowana zgodnie z zasadami szacowania kosztu robót ogólnobudowlanych remontowych, uwzględniając nadto dodatkowe koszty związane z uszkodzonym mieniem ruchomym oraz koszty dojazdów powodów, kwestionując tym samym powództwo co do wysokości, ponad wypłaconą kwotę.

Postanowieniem z dnia 7 października 2014r. (...) stwierdził swoją niewłaściwość miejscową i przekazał sprawę do rozpoznania tutejszemu Sądowi.

Pismem z dnia 2 lutego 2015r. powodowie ograniczyli powództwo do kwoty 7.488,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty cofając powództwo w pozostałym zakresie wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. Jednocześnie zmodyfikowali żądanie pozwu domagając się zasądzenia dochodzonej kwoty na zasadzie odpowiedzialności in solidum, w miejsce solidarnej. Wskazali, że już po wytoczeniu powództwa pozwane towarzystwo ubezpieczeń wpłaciło na ich rzecz kwotę 3.655,36 zł. Ponadto, powodowie dokonali korekty wyliczeń pomniejszając roszczenie z tytułu opłat za czynsz o kwotę 630 zł oraz z tytułu pozostałych kosztów o kwotę 692,40 zł z uwagi na błąd matematyczny.

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2015r. (...) umorzył postępowanie w zakresie żądania ponad kwotę 7.488,73 zł wraz z odsetkami.

Na posiedzeniu wyznaczonym na rozprawę w dniu 4 maja 2015r. strona powodowa oświadczyła, że żądanie pozwu obejmuje należność za podłogę, drzwi, czynsz, energię elektryczną za 4 miesiące oraz dojazd.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. M. (1) i C. M. na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży z dnia 16 grudnia 2013 r. nabyli od (...) S.A. w G. lokal mieszkalny nr (...) położony w G., przy ul. (...) o powierzchni użytkowej 41,70 m 2. r.

(bezsporne, a nadto dowód: umowa z dnia 16 grudnia 2013 r. – k. 5-11, protokół zdawczo-odbiorczy – k. 14-16)

W dniu 03 stycznia 2014 r. właściciele przedmiotowego lokalu otrzymali informację, iż lokal został zalany, czego przyczyną było pęknięcie złączki wody ciepłej pod bidetem w łazience. W wyniku zalania, które nastąpiło do około 10 cm na murach, doszło do uszkodzenia sprzętów i elementów wyposażenia lokalu – podłóg, ścian, drzwi, parapetów, mebli. Odpowiedzialność za szkodę ponosił pozwany Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. w G. ubezpieczony w (...) S.A. w W. .

(dowód: polisa nr (...) – w aktach szkody; protokół oględzin – k. 22-31, dokumentacja fotograficzna – w aktach szkody; przesłuchanie powódki K. M. (1) – k. 138-139, przesłuchanie powoda C. M. – k. 138-139)

Celem odnowienia mieszkania po zalaniu powodowie zwrócili się do (...) S.A. w G. o wykonanie stosownych prac, jednak spotkali się z odmową. Wobec powyższego, zlecili wykonanie prac remontowych we własnym zakresie. Prace w zakresie kładzenia podłóg i listew przypodłogowych wykonywał ten sam wykonawca, który kładł je uprzednio na zlecenie dewelopera, K. S.. Namiar na wskazanego wykonawcę powód uzyskał od (...) S.A., z kolei K. S. polecił powodom M. L. do wykonania prac remontowych, wskazując na fachowość tegoż. Do odtworzenia stanu mieszkania sprzed zalania zastosowano takie same materiały, jakie były użyte poprzednio. W związku z wykonaniem powyższych prac, powodowie ponieśli następujące koszty: 3.602,20 zł na rzecz M. L. oraz 19.131,33 zł na rzecz K. S..

(dowód: oświadczenie (...) SA z dnia 28.06.2014r. – w aktach szkody; faktura VAT nr (...)r., k.61; kosztorys powykonawczy, k.62-64; polecenie przelewu, k.65; faktura VAT nr (...), k.66; kosztorys, k.67; polecenie przelewu, k.68; zeznania świadka K. S., k.137, 139; zeznania świadka M. L., k.137, k.139; przesłuchanie powódki K. M. (1) – k. 138-139, przesłuchanie powoda C. M. – k. 138-139)

W toku procesu likwidacji szkody powodowie zmuszeni byli przyjeżdżać do G. z Ł., gdzie zamieszkiwali, ponosząc koszt 148,20 zł w jedną stronę. Ubezpieczyciel wydatki te uznał za uzasadnione, za wyjątkiem podróży w dniu 30 kwietnia 2014r. odbytej celem dokonania odbioru prac naprawczych. Tym niemniej, w decyzji z dnia 12.09.2014r. ubezpieczyciel żądaną z tego tytułu kwotę uznał za uzasadnioną, chociaż jej nie wypłacił.

(dowód: decyzja z dnia 22.04.2014r, k.34-35; decyzja z dnia 12.09.2014r. – w aktach szkody)

W wyniku likwidacji szkody zgłoszonej przez powodów, pozwane Towarzystwo (...), które uznało swoją odpowiedzialność za szkodę, na podstawie decyzji z dnia 22 kwietnia 2014r., wypłaciło K. i C. małżonkom M. kwotę 11.580,49 zł. Jakkolwiek przyznana kwota opiewała na 12.080,49 zł, ubezpieczyciel zastosował franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł. Na wartość szkody uwzględnionej przez pozwanego złożyły się: kwota 9.388,89 zł z tytułu robót budowlanych, ustalona na podstawie kosztorysu nr (...), kwota 557,40 zł tytułem 10%-owego ubytku wartości mebli w aneksie kuchennym, kwota 766,40 zł tytułem 40%-owego ubytku dwóch szaf oraz skrzyni wiklinowej, kwota 182,20 zł tytułem kosztu prania firan i zasłon oraz kwota 1.185,60 zł tytułem zwrotu kosztów dojazdu.

Decyzją z dnia 16 czerwca 2014r. ubezpieczyciel przyznał powodom dodatkowo kwotę 3.365,91 zł w oparciu o kosztorys nr (...).

Decyzją z dnia 12 września 2014r. ubezpieczyciel przyznał powodom dodatkowo kwotę 3.655,36 zł w oparciu o kosztorys nr (...). W uzasadnieniu decyzji wskazano, że łączna kwota odszkodowania wynosi 17.430,54 zł, co ustalono na podstawie ponownie sporządzonej wyceny. Ubezpieczyciel dokonał następującej weryfikacji: - koszt demontażu/montaż mebli zawyżony - akceptacja w kwocie 500 zł, - demontaż podłogi - wyliczenie wg. kosztorysu remontowo- budowlanego, - osuszanie - koszt zawyżony. Osuszanie dołożono do kosztorysu remontowo- budowlanego. Po dostarczeniu rachunku za wynajem osuszacza na kwotę 50 zł doba, koszty te będą ponownie weryfikowane, - cena podłogi zawyżona, w wcześniejszej weryfikacji dostarczono cena za m 2 paneli, - podkład i folia do akceptacji, uwzględniono w kosztorysie, - utylizacja do akceptacji, przedstawiono fakturę za wykonanie usługi, - listwa do akceptacji - montaż podłogi do akceptacji - drzwi A. dostępne w cenie 994 zł - taką kwotę podstawiono w kosztorysie remontowo-budowlanym. Ubezpieczyciel stwierdził, że po odjęciu wcześniejszych wypłat do dopłaty pozostaje 3.655,36zł.

W treści uzasadnienia decyzji wskazano, że uwzględnieniu podlega również koszt dojazdów z dnia 30.04.2014r. w kwocie 296,40 zł, jednak kwota ta nie została wypłacona powodom. Po doliczeniu kosztów dojazdu kwota odszkodowania wypłaconego na podstawie decyzji z dnia 12.09.2014r. winna wynieść 3.951,76zł, zaś K. i C. małżonkowie M. otrzymali jedynie 3.655,36 zł.

Łączna kwota odszkodowania wypłacona powodom z tytułu prac naprawczych, na podstawie ostatecznej wersji kosztorysu nr (...) autorstwa K. M. (2) wyniosła 16.410,16 zł (9.388,89 zł + 3.365,91 zł + 3.655,36 zł).

(dowód: decyzja z dnia 22.04.2014r, k.34-35; kosztorys, k.34-44; decyzja z dnia 16.06.2014r., k.45; kosztorys, k.49-57; decyzja z dnia 12.09.2014r. – w aktach szkody; wiadomość e-mail z dnia 29.08.2014r. – w aktach szkody  folder: likwidacja techniczna, wiadomość: (...)_2014-09-12_11-05-06.784_rozpatrzenie_roszczen_przez_LZ; kosztorys – w aktach szkody  załącznik (K) 20298p.pdf do wiadomości e-mail (...)_2014-09-12_11-05-06.784_rozpatrzenie_roszczen_przez_LZ)

Powodowie, zamieszkując w Ł., przez okres remontu lokalu w G., ponosili koszty związane z własnością tegoż lokalu (zaliczki) w kwocie po 545,54 zł miesięcznie, przez czas 4 miesięcy.

(dowód: wymiar opłat, k.70)

Za okres od 21 listopada 2013r. do 12 maja 2014r. powodowie ponieśli koszt energii elektrycznej w wysokości 248,83 zł.

(dowód: rozliczenie faktury, k.71)

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny w sprawie niniejszej Sąd ustalił na podstawie zgromadzonych w aktach dokumentów, jak również akt szkody zapisanych w postaci elektronicznej na płycie CD. Prawdziwości dokumentów, jak również zapisów akt szkody żadna ze stron nie kwestionowała, zaś Sąd nie doszukał się przyczyn, dla jakich miałby im odmówić waloru wiarygodności.

Ustaleń faktycznych Sąd dokonał również w oparciu o zeznania świadków K. S. i M. L. oraz na podstawie przesłuchania powodów K. M. (1) i C. M.. Zarówno zeznania świadków jak i stron Sąd uznał za wiarygodne, bowiem były szczere i spójne a nadto zgodne z pozostałym zgromadzonym materiałem dowodowym.

Sąd oddalił wnioskowany przez pozwane Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka K. M. (2) „na okoliczność uzasadnionego kosztu wykonania prac mających na celu usunięcie powstałej szkody oraz okresu niezbędnego do jej wykonania” bowiem teza, na jaką świadek miałby być słuchany sformułowana została jak dla biegłego. Rolą świadka w procesie cywilnym jest relacjonowanie własnych spostrzeżeń, nie zaś wydawanie opinii, czego w sprawie niniejszej oczekiwał pozwany.

Na podstawie art. 217§2 kpc Sąd pominął wniosek pozwanego (...) S.A. jako spóźniony. Strona w żaden sposób nie wykazała, aby istniały przyczyny, dla których wniosek ten nie mógł być złożony wcześniej.

W sprawie niniejszej poza sporem pozostawał fakt poniesienia szkody przez powodów. Tym niemniej, pozwane Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. kwestionowało swoją odpowiedzialność powołując się na brak pomiędzy nią a powodami stosunku prawnego. Spółka, jak również pozwane Towarzystwo (...), podważała zasadność powództwa co do wysokości.

Zważyć należy, iż wbrew stanowisku pozwanej ad.2, zachodził stosunek prawny pomiędzy nią a powodami, przy czym był on oparty na delikcie, nie zaś na kontrakcie (pozwana wskazywała, że nie wykonywała prac na zlecenie powodów ale jako podwykonawca dewelopera).

Podstawę prawną odpowiedzialności pozwanego Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. za szkodę spowodowaną zalaniem mieszkania powodów stanowi art. 415 kc, zgodnie z którym kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Przesłankami odpowiedzialność deliktowej na podstawie przytoczonego przepisu są: zdarzenie, z którym system prawny wiąże odpowiedzialność na określonej zasadzie, szkoda oraz związek przyczynowy między owym zdarzeniem a szkodą. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości, że wszystkie te przesłanki, warunkujące powstanie odpowiedzialności po stronie pozwanej spółki, zostały spełnione. Bezspornym w niniejszej sprawie był fakt powstania szkody majątkowej w postaci zalania mieszkania powodów oraz związana z tym zalaniem konieczność poniesienia nakładów finansowych na remont oraz na dojazdy do G.. Bezspornym był również fakt, że przyczyną zalania był nieprawidłowy montaż bidetu, który spowodował pęknięcie złączki wody ciepłej pod nim, jak również to, że montażu dokonywało Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o.

Na marginesie wskazać należy, iż ubezpieczyciel sprawcy szkody uznał swoją odpowiedzialność i wypłacił odszkodowanie (które jednak w ocenie poszkodowanych było zaniżone) zaś sprawca szkody nie kwestionował swojej odpowiedzialności na etapie przedprocesowym.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Sądu, pozwana spółka ponosi odpowiedzialność za zaistniałą po stronie powodów szkodę.

Zgodnie z art. 822 kc, w wyniku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia. W przypadku umowy odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność za szkodę zakładu ubezpieczeń jest pochodną odpowiedzialności samego sprawcy szkody.

W sprawie niniejszej odpowiedzialność Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. a co za tym idzie (...) S.A. w W. za wyrządzona powodom szkodę, w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, nie budziła wątpliwości Sądu. W konsekwencji, spór skoncentrował się wokół kwestii wysokości tejże szkody.

Wskazać należy, iż powodowie zgłosili trzy grupy roszczeń – o zwrot kosztów poniesionych na przywrócenie mieszkania do stanu sprzed zalania, o zwrot kosztów przejazdów z Ł. do G. oraz o zwrot poniesionych, w okresie trwania remontu, opłat na lokal, w tym poniesionych kosztów energii elektrycznej.

Zdaniem Sądu, żądanie zwrotu przez pozwanych równowartości zaliczek uiszczanych na lokal w G. nie znajduje uzasadnienia. Zważyć należy, iż obowiązek ponoszenia tych kosztów związany jest z samym faktem bycia właścicielem lokalu (art.13-15 ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali) zatem nie sposób równowartości kosztów poniesionych przez powodów na ten cel uznać za szkodę.

Żądane należności uiszczone na poczet kosztów energii elektrycznej Sąd uznał za nieudowodnione. Strona powodowa wyliczyła je w sposób szacunkowy, natomiast ich wysokość kwestionowana była przez stronę pozwaną. Zważywszy, że w myśl art.6 kc, ciężar dowodu spoczywał na powodach, należy stwierdzić, iż brak udowodnienia roszczenia co do wysokości skutkować musi oddaleniem powództwa w tym zakresie.

Żądanie zapłaty kwoty 296,40 zł tytułem zwrotu kosztów przejazdów pomiędzy Ł. a G. Sąd uznał za uzasadnione, uznając ich poniesienie w dniu 30.04.2014r. celem odbioru prac naprawczych, za uzasadnione i celowe. Wysokość tych kosztów została wyliczona przez powodów w taki sam sposób jak pozostałych przejazdów, za które powodowie uzyskali zwrot od ubezpieczyciela. Co więcej, żądanie powodów w tym zakresie zostało uznane za zasadne, czemu ubezpieczyciel dał wyraz w decyzji z dnia 12.09.2014r. jakkolwiek stosownej należności nie wypłacił.

Przechodząc do żądania zapłaty kosztów przywrócenia lokalu do stanu sprzed zalania zważyć należy, iż powodowie otrzymali z tego tytułu od ubezpieczyciela łącznie 16.410,16 zł. Ponieśli natomiast koszt 22.733,53 zł. Różnica wynosi zatem 6.323,37 zł. Zważyć zaś należy, iż ostatecznie kwota żądana pozwem wynosiła 7.488,73 zł, przy czym składały się na nią również 2.182,16 zł z tytułu zwrotu opłat za lokal, 296,40 zł z tytułu kosztów przejazdu oraz 192,80 zł z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej. Tym samym, kwota żądana z tytułu zwrotu kosztów prac remontowych zamyka się sumą 4.817,37 zł.

W ocenie Sądu wskazana kwota jest należna powodom. Nie ulega wątpliwości, w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, że powodowie ponieśli koszty przywrócenia lokalu do stanu sprzed zalania w kwocie 22.733,53 zł. Podkreślenia wymaga, że nie mieli oni obowiązku szukać najtańszej ekipy wykonawców, czy też najtańszych materiałów. Nie sposób czynić powodom zarzutu, że chcieli aby lokal – co do użytych materiałów oraz wyposażenia - był identyczny jak przed zalaniem. Powodowie skorzystali z usług (...), który poprzednio, na zlecenie dewelopera, dostarczał drzwi i podłogi, które też (podłogi) montował. Zdaniem Sądu, działania podjęte przez powodów oraz poniesione w związku z tym koszty, uznać należy za celowe i racjonalne. W konsekwencji, żądanie pozwu zasługuje na uwzględnienie co do kwoty 5.113,77 zł stanowiącej sumę poniesionych kosztów remontów (do kwoty 4.817,37 zł) oraz kosztów przejazdu na trasie Ł.G. w dniu 30.04.2014r. w kwocie 296,40 zł.

Z przytoczonych względów, w oparciu o powołane przepisy, Sąd orzekł jak w punkcie I sentencji. O odsetkach orzeczono, zgodnie z żądaniem pozwu, na podstawie art. 481 § 1 kc, zgodnie z którym jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W pozostałym zakresie Sąd powództwo oddalił, uznawszy je za niezasadne, o czym orzeczono w punkcie II sentencji.

O kosztach procesu orzeczono w oparciu o art.98§1 i 3 kpc oraz art.100 kpc, dokonując ich stosunkowego rozdzielenia poprzez obciążenie każdej ze stron kosztami w takim zakresie, w jakim przegrała sprawę. Powód wygrał proces w wymiarze 70%, bowiem roszczenie zostało uwzględnione do kwoty 5.113,77 zł, do której należy doliczyć kwotę 3.655,36 zł uiszczoną przez ubezpieczyciela w toku procesu. W konsekwencji, każdy z pozwanych wygrał proces w wymiarze 30%, przegrywając w 70%. W myśl art. 108§1 kpc Sąd pozostawił szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu.

Mając na względzie odpowiedzialność pozwanych na zasadzie in solidum - bowiem każdy z nich jest zobowiązany wobec powodów do spełnienia świadczeń prowadzących do zaspokojenia tego samego interesu prawnego pozwanych, jakkolwiek na podstawie różnych tytułów prawnych - Sąd zastrzegł, zasądzając należność na rzecz powodów, że spełnienie świadczenia przez jednego z pozwanych zwalnia drugiego z nich do wysokości zapłaconej kwoty.

Zarządzenia:

-(...)

-(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Konkel
Data wytworzenia informacji: