Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1253/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-02-20

Sygn. akt I C 1253/15

POSTANOWIENIE

Dnia 20 lutego 2018 r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny:

J. K.

po rozpoznaniu w dniu w 20 lutego 2018 roku w G.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. S.

przeciwko (...)w W.

o zapłatę

postanawia:

przyznać biegłemu sądowemu R. P. wynagrodzenie w kwocie 104,28 zł (słownie: sto cztery złote 28/100) brutto za nieskorzystanie z usług biegłego oraz tytułem poniesionych wydatków.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 12 grudnia 2017 r. biegły sądowy R. P. złożył rachunek obejmujący wynagrodzenie za nieskorzystanie z usług biegłego, opiewający na łączną kwotę 104,28 zł (w tym również kwotę 20,00 zł tytułem poniesionych wydatków).

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz.1398 ze zm.; dalej: ustawa) należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron przyznaje i ustala sąd lub referendarz sądowy.

W myśl art. 89 ustawy biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych dla wydania opinii – na podstawie złożonego rachunku. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

Stosownie zaś do treści art. 86 ustawy o kosztach sądowych świadkowi przysługuje zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach sądowych przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. W przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Górną granicę należności, o których mowa w ust. 2, stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego. Utratę zarobku lub dochodu oraz ich wysokość świadek powinien należycie wykazać.

Biegłemu lub tłumaczowi wezwanemu przez sąd, w razie nieskorzystania z jego usług, przysługuje zwrot utraconego zarobku lub dochodu. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód przyznaje się biegłemu lub tłumaczowi, uwzględniając ich kwalifikacje i czas zużyty w związku z wezwaniem. Przepisy art. 86 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio (art. 90 a ustawy).

Analiza akt przedmiotowej sprawy pozwala na ustalenie, że biegły sądowy na zlecenie tutejszego Sądu wezwał powoda na badanie w dniu 11 maja 2017 r., jednakże powód nie stawił się na wyznaczony termin badania.

W przedstawionym stanie rzeczy, zdaniem Referendarza Sądowego, przyznać należało biegłemu sądowemu wynagrodzenie za utracony zarobek w wysokości 82,31 zł, która to kwota stanowi 4,6 % z kwoty 1.789,42 zł tj. kwoty bazowej i kwotę tę przyznał biegłemu na mocy art. 86 w zw. z art. 90 a ustawy o kosztach sądowych w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy budżetowej.

Wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonywania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku – za pomocą oświadczenia (§ 8 rozporządzenia).

Za zasadne Referendarz Sądowy uznał także żądanie biegłego sądowego w zakresie zwrotu poniesionych kosztów w kwocie 20 zł.

Ustalając wysokość wynagrodzenia biegłego orzekający miał na względzie, iż biegły sądowy jest płatnikiem podatku VAT i w związku z tym stawkę wynagrodzenia za godzinę pracy należało podwyższyć o kwotę podatku VAT w wysokości 23 % zgodnie z art. 89 ust. 4 ustawy, w myśl którego wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.

Sąd na mocy art. 86 ust. 3 i 4, art. 89, art. 90 w związku z art. 90 a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz cytowanych przepisów , orzekł jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować w rep. C,

2.  odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikom stron, zaś biegłemu sądowemu wraz z pouczeniem o skardze,

3.  akta przedłożyć za 14 dni od z.p.o. w celu podjęcia czynności związanych z uprawomocnieniem niniejszego postanowienia,

4.  akta przedłożyć Sędziemu Referentowi z wpływem lub na termin.

G., dnia 20 lutego 2018 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data wytworzenia informacji: