Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 546/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-08-31

Sygn. akt I C 546/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 sierpnia 2015 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Konkel

Protokolant: staż. Aleksandra Słomczewska

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2015 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) G.

przeciwko Gminie M. G.

o uzgodnienie treści księgi wieczystej

1.  oddala powództwo,

2.  nieuiszczone koszty sądowe przejmuje na rachunek (...) .

Sygn. akt I C (...)

UZASADNIENIE

Powód(...) G. wniósł pozew przeciwko Gminie M. G., w którym domagał się uzgodnienia treści księgi wieczystej nr KW nr (...) z rzeczywistym stanem prawnym poprzez nakazanie wykreślenia z przedmiotowej księgi wieczystej działki nr (...), obręb 62, o powierzchni 0,0160 ha.

W uzasadnieniu powód wskazał, że na podstawie decyzji (...) G. nr(...) (...) z 4 listopada 1991 r., działka nr (...), obręb 30, o pow. 160 m (( 2)), będąca drogą i położona przy ul. (...), wpisana jednocześnie w księdze wieczystej nr (...) jako działka nr (...), obręb (...) również jako droga, stała się z mocy prawa własnością Gminy M. G. i ujawniona w księdze wieczystej nr (...). Nie dokonano jednak wykreślenia przedmiotowej działki z księgi wieczystej nr (...), w której jako właściciel jest wpisany (...).

W odpowiedzi na pozew pozwana Gmina M. G. uznała powództwo w całości i wniosła o nieobciążanie jej kosztami postępowania.

Sąd ustalił, co następuje:

Gmina M. G., na podstawie decyzji(...) G. (...) (...) z dnia 4 listopada 1991 r., nabyła prawo własności działki nr (...), obręb 30, stanowiącej część nieruchomości objętej księgą wieczystą nr (...).

/ dowód : decyzja z dnia 4 listopada 1991 r. – k. 5 oraz k. 13 (...)

Księga wieczysta nr (...) prowadzona jest dla działek: (...), (...)(położonej przy ul. (...)). Wcześniej w przedmiotowej księdze figurowała także działka (...), co do której wpisem w dziale I-O z dnia 1 kwietnia 1992r. w sprawie G- (...) ujawniono zmianę numeracji na 190, na podstawie wykazu zmian gruntowych, natomiast wpisem z dnia 3 kwietnia 1992 r. działkę tę odłączono do księgi wieczystej (...).

/ dowód : odpis zwykły księgi wieczyste (...), k,9-11v: wykaz zmian gruntowych – 55-57 akt księgi (...) wpis zmiany numeracji działki – k. 74 akt(...); wpis odłączenia działki nr (...) do księgi (...) k.75 akt (...); odpis zwykły księgi wieczystej (...)/, k.12-31

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy oraz znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych nr (...), których autentyczność i zgodność z oryginałami nie była przez strony kwestionowana, jak również Sąd nie znalazł podstaw do podważenia ich wiarygodności i mocy dowodowej – zwłaszcza, że mają one charakter dokumentów urzędowych.

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w przypadku niezgodności między stanem ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest objęte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności (uzgodnienia treści księgi wieczystej). Uzgodnienie treści księgi wieczystej to doprowadzenie jej do aktualnego stanu prawnego, a nie do stanu, który wprawdzie istniał w przeszłości, lecz w chwili żądania uzgodnienia nie odpowiada już rzeczywistości(...)

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym sąd jest związany żądaniem pozwu ((...) (...)z dnia 18 maja 2010 r., III (...). W sprawie niniejszej żądanie pozwu sprowadzało się do wykreślenia z księgi wieczystej nr (...) działki nr (...). Zarówno z uzasadnienia pozwu, jak i stanowiska strony pozwanej wynikało, że działka ta zmieniła numer na 190 i została odłączona do księgi wieczystej nr (...).

Zgodne stanowisko stron nie znajduje jednak oparcia w materiale dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie. Z materiału tego wynika natomiast, że na skutek błędnego wykazu zmian gruntowych złożonego do akt księgi wieczystej nr (...) sprostowano dział I-O zmieniając oznaczenie działki (...), obszaru 160 m 2, położonej przy ul. (...) na numer 190, położonej przy ul. (...). Faktem notoryjnym jest, że ulica (...) nadal funkcjonuje w G., natomiast ulica (...), to dawna ulica (...), przy takiej zaś ulicy położona była działka nr (...). Powyższe świadczy o nieprawidłowości wykazu zmian gruntowych, w oparciu o który sprostowano dział I-O księgi wieczystej (...).

Wskazana zmiana numeracji w księdze wieczystej nie nastąpiła zatem w stosunku do działki nr (...) ale działki (...), a co za tym idzie, odłączona do księgi (...) została „dawna” działka nr (...), a nie „dawna” działka nr (...), której wykreślenia domagają się strony. Tym samym wykreślenie tej działki zgodnie z żądaniem pozwu spowodowałoby stan, w którym jedna z dwóch działek wykreślonych z księgi wieczystej (...) nie byłaby ujawniona w żadnej księdze wieczystej. Z księgi nr (...) wykreślone byłyby bowiem obie działki (dawna 6 i dawna 231/2), natomiast w księdze nr (...) wpisana byłaby tylko jedna z nich. W konsekwencji, uwzględnienie powództwa skutkowałoby powstaniem niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, co jest niedopuszczalne.

Mając na względzie powyższe, na mocy art. 10 ukwih a contrario orzeczono jak w pkt 1 wyroku.

O kosztach postępowania rozstrzygnięto w pkt 2 wyroku, mając na względzie, iż stroną przegrywającą jest Skarb Państwa, zwolniony – w myśl art. 94 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – z obowiązku uiszczania opłat, a także fakt, że żadna ze stron nie wnosiła o zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Konkel
Data wytworzenia informacji: