Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIII Ns 990/21 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2022-02-09

Sygn. akt XIII Ns 990/21

UZASADNIENIE

Wnioskodawca C. N. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po matce K. N., zmarłej w dniu 5 sierpnia 2021 r. w G., na podstawie testamentu notarialnego, w którym został powołany do spadku w całości. Jako spadkobiercę ustawowego wnioskodawca wskazał siebie oraz brata J. N. (k. 3-4).

Na rozprawie, która odbyła się w dniu 18 stycznia 2021 r. uczestnik J. N. złożył testament własnoręczny spadkodawczyni z dnia 21 stycznia 2021 r. Wyjaśnił, że matka podyktowała mu ten testament, a potem go podpisała. (k. 18).

Wnioskodawca zakwestionował testament własnoręczny spadkodawczyni z dnia 21 stycznia 2021 r. twierdząc, że podejrzewa, iż najprawdopodobniej spadkodawczyni podpisała go in blnco (k. 18).

Odnosząc się do zarzutu wnioskodawcy, uczestnik wyjaśnił, że testament spisał na prośbę matki. Uczestnik zapowiedział, iż będzie domagał się zachowku (k.19).

Strony nie kwestionowały ważności testamentu notarialnego spadkodawczyni z dnia 7 lipca 2011 r. (k. 19).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Spadkodawczyni K. N. zmarła w dniu 5 sierpnia 2021 r. w G., gdzie ostatnio stale przed śmiercią mieszkała. W chwili śmierci był wdową. Związek małżeński zawarła raz w życiu i miała z niego dwóch synów: C. N. i J. N.. Nie miała dzieci pozamałżeńskich ani przysposobionych.

Niniejsza sprawa jest pierwszą sprawą spadkową po K. N.. O śmierci spadkodawczyni wnioskodawca i uczestnik dowiedzieli się w dniu jej śmierci.

Na rozprawie w dniu 18 stycznia 2021 r. wnioskodawca C. N. złożył oświadczenie o przyjęciu wprost spadku po K. N. z mocy testamentu notarialnego z dnia 7 lipca 2011 r.

Uczestnik J. N. nie składał oświadczenia o przyjęciu ani odrzuceniu spadku.

Żaden ze spadkobierców ustawowych spadkodawczyni nie został uznany za niegodnego dziedziczenia, ani nie zrzekał się dziedziczenia po spadkodawczyni. Nie sporządzano też notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia po spadkodawczyni.

( dowody: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawczyni – k. 5, odpis skrócony aktu urodzenia C. N. – k. 6, zapewnienie spadkowe wnioskodawcy C. N. – k. 17-18, zapewnienie spadkowe uczestnika J. N.- k. 18-19)

W dniu 7 lipca 2011 r. spadkodawczyni sporządziła testament notarialny, Rep. A nr (...), przed notariuszem Z. K., w którym do całości spadku powołała syna C. N..

Opisany powyżej testament został otwarty i ogłoszony na rozprawie w dniu 18 stycznia 2021 r.

W dniu 21 stycznia 2021 r. uczestnik J. N. spisał ostatnią wolę matki, który to dokument spadkodawczyni tylko podpisała. W testamencie tym do spadku powołani zostali C. N. i J. N.. Testament ten został otwarty i ogłoszony na rozprawie w dniu 18 stycznia 2021 r.

( dowody: wypis testamentu notarialnego spadkodawczyni z dnia 7 lipca 2011 r., Rep. A nr (...), protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu notarialnego z dnia 7 lipca 2011r. – k. 17, testament własnoręczny spadkodawczyni z dnia 21 stycznia 2021 r., protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu z dnia 21 stycznia 2021 r. –15)

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zgromadzonych w aktach sprawy dokumentów urzędowych w postaci odpisów aktów stanu cywilnego, które stanowią dowód na okoliczność tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Na ich podstawie Sąd ustalił datę otwarcia spadku, stan cywilny spadkodawczyni w chwili śmierci oraz krąg spadkobierców ustawowych. Sąd oparł się również na zapewnieniu spadkowym złożonym przez wnioskodawcę i uczestnika postępowania, których treść pozostawała spójna i logiczna z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie.

Stosownie do treści art. 924 i 925 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Zgodnie z treścią art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą (§ 2).

W niniejszej sprawie spadkodawczyni K. N. sporządziła dwa testamenty: notarialny z dnia 7 lipca 2011 r., Rep. A nr (...) oraz własnoręczny z dnia 21 stycznia 2021 r. Zastosowanie zatem znajdą przepisy regulujące porządek dziedziczenia testamentowego.

Zgodnie z art. 941 k.c. rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Testament jest jednostronną czynnością prawną obejmującą rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Testament, aby był ważny, musi być sporządzony w jednej z form przewidzianych dla testamentu w rozdziale II tytułu III księgi czwartej kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 949 § 1 k.c. spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą (testament holograficzny). Naruszenie przynajmniej jednego z tych dwóch wymogów skutkuje zawsze nieważnością całego testamentu (art. 958 k.c.). Testament własnoręczny (holograficzny) musi bowiem zostać w całości spisany pismem ręcznym przez spadkodawcę. Oświadczenie spisane przez inną osobę na prośbę testatora, lecz przez niego osobiście podpisane, również nie spełnia wymogu własnoręczności, nie jest więc ważnym testamentem holograficznym. ( Ciszewski Jerzy (red.), Nazaruk Piotr (red.), Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany Opublikowano: LEX/el. 2021). W niniejszej sprawie uczestnik J. N. przyznał, że to on spisał testament z dnia 21 stycznia 2021 r., a spadkodawczyni go tylko podpisała. Z tych względów testament ten nie spełnia wymogów przewidzianych dla testamentu własnoręcznego i jest nieważny.

Z godnie z art. 950 k.c. spadkodawca może też sporządzić testament notarialny. Spadkodawczyni sporządziła testament notarialny w dniu 7 lipca 2011 r., Rep. A nr(...), którego ważność nie była przez strony kwestionowana. W testamencie tym do całości spadku został powołany syn spadkodawczyni C. N..

Mając powyższe na uwadze i uznając testament spadkodawczyni z dnia 7 lipca 2011 r., Rep. A nr (...) za ważny Sąd orzekł, jak w punkcie I. postanowienia.

O kosztach postępowania orzeczono w punkcie II. postanowienia na podstawie art. 520 § 1 k.p.c., zgodnie z którym w postępowaniu nieprocesowym każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Kosztami opłaty sądowej od wniosku w wysokości 100 zł oraz opłaty za rejestrację orzeczenia w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł, Sąd obciążył wnioskodawcę ponieważ to on był inicjatorem niniejszego postępowania. Opłaty te zostały uiszczone przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem. Pozostałymi kosztami postępowania, na które składały się koszty złożenia przed sądem przez wnioskodawcę oświadczenia o przyjęciu spadku, w wysokości 100 zł ( art. 49 ust.1 pkt 4. Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ), Sąd również obciążył wnioskodawcę. W związku z tym, że koszty te nie zostały uiszczone, Sąd nakazał ich ściągniecie, jak w pkt III. postanowienia.

ZARZĄDZENIE

1. odnotować w rep. Ns i kontrolce uzasadnień;

2. odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawcy C. N. z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżania – apelacja;

3. doręczyć wnioskodawcy C. N. kopię protokołu rozprawy z dnia 18 stycznia 2022 r. (k. 17-19) zgodnie z jego wnioskiem z dnia 24 stycznia 2022 r.;

4. akta z wpływem lub za 21 dni od wykonania.

G., 10 lutego 2022 roku

Sędzia Anna Kiwer - Kowlaczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Helena Klein
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data wytworzenia informacji: