Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1900/15 - wyrok Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2016-07-26

Sygn. akt I C 1900/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lipca 2016 roku

Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący SSR Agnieszka Piotrowska

Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Warzocha

po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2016 roku

na rozprawie

sprawy z powództwa I. J.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powódki I. J. na rzecz pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 77zł (siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

  Sygn. akt. I C 1900/15

UZASADNIENIE

Powódka I. J. wniosła pozew przeciwko pozwanemu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego nakazu zapłaty sygn. akt Nc 3030/03 wydanego w dniu 23 września 2003 r. przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, zakresie kwoty 387,55 zł wraz z ustaleniem daty zapłaty tej kwoty na dzień 05 maja 2008 r. Jednocześnie powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że przeciwko powódce było prowadzone postępowanie egzekucyjne, w toku którego wyegzekwowano kwotę 387,55 zł, z naruszeniem prawa, gdyż nie doszło do doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, jak również wierzyciel nie przedstawił komornikowi tytułu wykonawczego o prawidłowej treści, bowiem tytuł zawierał błędną klauzulę wykonalności. Po zwróceniu przez komornika wadliwego tytułu wykonawczego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. uzyskała tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę o prawidłowej treści. Jednakże na tytule tym nie został naniesiona adnotacja o wyegzekwowaniu już kwoty wskazanej powyżej. Pozwana po wszczęciu kolejnego postępowania egzekucyjnego żądała wyegzekwowania całości należności wynikającej z przedmiotowego tytułu wykonawczego, które w zakresie kwoty objętej pozwem jest świadczeniem nienależnym. Powódka wskazywała również, iż celem dokonania przez nią potrącenia zasadne jest określenie w orzeczeniu daty dziennej zapłaty spornej kwoty.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasadzenie kosztów według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powołując się na orzecznictwo wskazano, iż z chwilą ukończenia postępowania egzekucyjnego wierzyciel zostaje pozbawiony prawa dysponowania tytułem wykonawczym, który zatrzymuje się w aktach. Taki tytuł nie stanowi więc zagrożenia dla dłużnika. Analogiczna sytuacja przedstawia się w odniesieniu do częściowego wyegzekwowania świadczenia w postępowaniu egzekucyjnym. Strona pozwana przyznała, iż kwotę 387,55zł została wyegzekwowana w dacie 08 maja 2008 r., która została zaliczona na spłatę kosztów zastępstwa w egzekucji prowadzonej pod sygn. akt KM 676/09, poprzednio KM 481/08. Pozwany podał, iż kwota ta została wyegzekwowana w toku postępowania egzekucyjnego, nie została uiszczona przez powódkę dobrowolnie, zatem nie zasługuje na uwzględnienie zarzut spełnienia świadczenie podnoszony przez powódkę. Potwierdził również, że wierzyciel dysponował tytułem wykonawczym, obarczonym usterką techniczną spowodowaną przez Sąd klauzulowy, jednakże powyższe nie wypływa na prawomocność przedmiotowego nakazu zapłaty.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Prawomocnym nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym z dnia 23 września 2003 r. sygn. akt Nc 3030/03 Sąd Rejonowy w Gdańsku nakazał pozwanym B. P., K. B. i I. J. aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty zapłaciły solidarnie na rzecz(...)(...) O. Bożej w G. kwotę 10.338,23zł wraz z odsetkami w wysokości 50% w stosunku rocznym od kwoty 7.247,02 zł od dnia 24 lipca 2003 r. do dnia zapłaty i odsetkami ustawowymi od kwoty 3.091,21 zł od dnia 24 lipca 2003 r. do dnia zapłaty oraz kosztami sądowymi w kwocie 236 zł, kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 2.415 zł.

/dowód: nakaz zapłaty –akta Km 589/10 –k. 5 /

W dniu 30 października 2003 r. nakazowi zapłaty z dnia 23 września 2003 r. sygn. akt Nc 3030/03 Sąd Rejonowy w Gdańsku nadał klauzulę wykonalności na rzecz pierwotnego wierzyciela

/dowód: nakaz zapłaty – akta Km 589/10 –k. 5 /

Postanowieniem z dnia 07 czerwca 2004 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku sygn. akt I Co 47/04 nakazowi zapłaty z dnia 23 września 2003 r. sygn. akt Nc 3030/03 z powództwa (...) O. Bożej w G. przeciwko B. P., K. B. i I. J. nadał klauzulę wykonalności na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S..

/dowód: postanowieniem z dnia 07 czerwca 2004 r. - akta Km 589/10 –k. 5 /

Z wniosku wierzyciela (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile M. M. wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom solidarnym B. P., K. B. i I. J. w oparciu o tytuł wykonawczy nakaz zapłaty z dnia 23 września 2003 r. sygn. akt Nc 3030/03 wydany w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku zaopatrzony w klauzulę wykonalności, postanowieniem dnia 07 czerwca 2004 r. Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt I Co 47/04. Postępowanie toczyło się pod sygnaturą Km (...). W toku postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano w dniu 08 maja 2008 r. od powódki kwotę 387,55 zł.

/okoliczność bezsporna, pismo z 02.03.2009r. k. 5/

Sąd zważył, co następuje:

Sąd oparł swe ustalenia na podstawie dokumentów złożonych do akt sprawy oraz na dokumentach znajdujących się w aktach egzekucyjnych akt sygn. akt KM (...) Sąd dał wiarę co do tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone (art. 244 kpc).

Przede wszystkim poza sporem była legitymacja procesowa stron, jak również okoliczność wyegzekwowania w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko I. J. kwoty 387,55 zł. Bezsporny był również fakt co do dysponowania przez wierzyciela tytułem wykonawczym na którym nie została naniesiona adnotacja co do wyegzekwowania ww. kwoty w toku postępowania egzekucyjnego.

Po zwróceniu przez komornika wadliwego tytułu (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. uzyskała tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę o prawidłowej treści. Jednakże na tytule tym nie został naniesiona adnotacja o wyegzekwowaniu kwoty wskazanej powyżej.

Zgodnie z treścią art. 840 kp.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1)  przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2)  po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

Z powyższego przepisu wynika, że obowiązkiem strony powodowej było wykazanie wszelkimi obiektywnymi dowodami, iż odpadł obowiązek spełnienia świadczenia objętego treścią tytułu wykonawczego.

Odnosząc się do żądania pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności podniesionego przez I. J. zauważyć trzeba, iż w razie zaspokojenia roszczenia w drodze egzekucji na podstawie danego tytułu wykonawczego odpada możliwość wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego przewidzianego w art. 840 k.p.c., gdyż wygasła wykonalność wykonanego tytułu wykonawczego. Powództwo przeciwegzekucyjne może być realizowane tylko pod warunkiem, że istnieje potencjalna możliwość wykonania tytułu wykonawczego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dn. 04.04.2002r., I PKN 197/2001, Wokanda 2002/12/27; wyrok Sądu Najwyższego z dn. 17.11.1988r., I Cr 255/88, Lex 8929; wyrok Sądu Najwyższego z dn. 14.05.2010r., II CSK 592/09, Lex nr 677750). Powództwo przeciwegzekucyjne, przewidziane w art. 840 k.p.c. nie jest dopuszczalne po wykonaniu tytułu wykonawczego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dn. 20.01.1978r., III CRN 310/77, Lex nr 8055). W sprawie bezspornym było, że w toku postępowania egzekucyjnego została wyegzekwowana kwota wskazana w pozwie. Tym samym w tym zakresie wierzyciel uzyskał zaspokojenie, jednakże nie na skutek dobrowolnej wpłaty przez powódkę, ale na skutek przymusu egzekucyjnego. Powyższa okoliczność nie może stanowić podstawy zgodnie z art. 840kpc do pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności. Tytuł wykonawczy co do wyegzekwowanej kwoty traci bowiem przymiot wykonalności i w takim zakresie nie może być już pozbawiony wykonalności (por. wyrok Sadu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1998 r. sygn. akt III CKN 41/97). Z tej też przyczyny żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności jest niezasadne i nie może być uwzględnione.

O kosztach postępowania Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 zd. 1 k.p.c. w pkt II wyroku, obciążając powódkę kosztami postępowania w całości. Wysokość kosztów zastępstwa procesowego dla pełnomocnika procesowego pozwanej w wysokości jednokrotnej stawki minimalnej Sąd ustalił na mocy § 6 pkt 1 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tj. Dz. U. z 2013 roku Nr 490) wysokości 60 zł, powiększone o opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Zarządzenia:

  1.(...)

  2. (...)

3. (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Wierzbicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Piotrowska
Data wytworzenia informacji: