Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 460/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-12-08

Sygn. akt I C 460/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 grudnia 2015 roku

Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący SSR Agnieszka Piotrowska

Protokolant sekr. sąd. (...)

po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 roku

sprawy z powództwa(...). S. w G.

przeciwko T. D., A. D.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanych T. D., A. D. solidarnie na rzecz powoda(...) S. w G. kwotę 63.885,95zł (sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) wraz z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego (...) od dnia 30 lipca 2014r. do dnia zapłaty;

II.  odstępuje od obciążania pozwanych kosztami procesu.

Sygn. akt I C 460/15

UZASADNIENIE

Powód (...) S. w G. domagał się zasądzenia od pozwanych T. D. i A. D. kwoty 63.885,95 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 30 lipca 2014 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu w tym kosztami zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu powód podniósł, że na podstawie umowy z dnia 7 maja 2013 r. udzielił pozwanemu T. D. pożyczki na kwotę 60.000 zł, która miała być zwrócona w miesięcznych ratach. Pozwana A. D. poręczyła spłatę pożyczki. Pożyczkobiorca nie wywiązywał się z przyjętego zobowiązania, wobec czego powód przedmiotową umowę wypowiedział, a cała niespłacona wierzytelność stała się wymagalna.

Nakazem zapłaty z dnia 30 stycznia 2015 r. sygn. akt (...) orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Sprzeciw od powyższego złożyli pozwani zarzucając powodowi wadliwe wyliczenie dochodzonej należności i nie podanie podstaw jej wyliczenia, wielokrotne naliczanie odsetek bez podania sposobu ich wyliczenia, brak podstaw wyliczenia kapitalizowanych odsetek oraz dochodzenia opłat bez podania ich tytułu.

W odpowiedzi na sprzeciw strona powodowa szczegółowo wskazała w jaki sposób wyliczona została kwota dochodzona pozwem i w jaki sposób wyliczone zostały odsetki.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) S. w G. w dniu 7 maja 2013 r. zawarła z T. D. umowę pożyczki, której poręczycielem była A. D.. Przedmiotem niniejszej pożyczki była kwota 60.000 zł.

/ bezsporne , nadto: umowa pożyczki – k. 23-28/

Pozwani spłacali pożyczkę do listopada 2013 r., ostatniej wpłaty (w niepełnej wysokości raty) dokonali w grudniu 2013 r.

/ bezsporne , nadto: wykaz operacji na rachunku pozwanego – k. 82-105/

Na kwotę zadłużenia pozwanych składa się: kapitał pożyczki – 57.921,25 zł, skapitalizowane odsetki naliczone do dnia wniesienia pozwu w kwocie 939,43 zł (wynikające z zaległości w spłacie rat pożyczki) oraz zwykłe odsetki umowne w kwocie 4.735,27 zł i niezapłacone opłaty w kwocie 290 zł.

/ dowód : umowa pożyczki – k. 23-28; tabela opłat i prowizji (...) – k. 66-67, regulamin udzielania pożyczek – k. 68-81/

Pismem z dnia 19 maja 2014 r. (...) S. w G. wypowiedziała pozwanemu T. D. przedmiotową umowę z uwagi na zaprzestanie terminowej spłaty zobowiązania oraz zawiadomiła o powyższym pozwaną A. D.. Równocześnie (...). S. w G. wezwała oboje pozwanych do zapłaty niespłaconej części pożyczki w terminie 30 dni. Wypowiedzenie zostało doręczone T. D. 21 maja 2014 r.

/ bezsporne , nadto: wypowiedzenie wraz z zpo – k. 41-43; zawiadomienie wraz z dowodem nadania – k. 44-45/

Pozwany T. D. jest osobą schorowaną, o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezdolną do zatrudnienia. W lipcu 2013 r. przeszedł udar mózgu. Decyzją z dnia 14 lipca 2015 r. (...) odmówił mu prawa do renty z uwagi na nieudokumentowanie wymaganego okresu 5 lat składkowych i nieskładkowych w dziesięcioleciu poprzedzającym dzień powstania niezdolności oraz przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę. Pozwana A. D. jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, częściowo niezdolną do pracy. Pozwani utrzymują się z renty A. D. w wysokości 600 zł miesięcznie, nie posiadają majątku.

/ bezsporne , nadto: dokumentacja medyczna i z ZUS – k. 119/

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo było zasadne i zasługiwało na uwzględnienie.

Sąd dokonując ustaleń faktycznych oparł się na załączonych do akt dokumentach, których prawdziwości i autentyczności żadna ze stron nie kwestionowała. Sąd też nie znalazł podstaw do podważania ich wiarygodności.

Podkreślenia wymaga, że stan faktyczny był w niniejszej sprawie właściwie bezsporny – na rozprawie w dniu 9 października 2015 r. pozwani wprost przyznali, że nie kwestionują swojej odpowiedzialności wobec powoda co do zasady. Pozwani podnosili wprawdzie w sprzeciwie, że powód nie wskazał sposobu wyliczenia dochodzonej pozwem kwoty, jednakże strona powodowa szczegółowo podała sposób wyliczenia tej kwoty w odpowiedzi na sprzeciw, a pozwani do tego pisma w żaden sposób się nie odnieśli – wskazali jedynie, iż uiszczali raty do listopada 2013 r., co jednak nie było przedmiotem sporu, a nawet znajdowało potwierdzenie w dokumentacji przedłożonej przez powoda, z której wynika, że przedmiotowe wpłaty pozwanych uwzględniono przy obliczaniu dochodzonej pozwem kwoty.

Materialnoprawną podstawą rozstrzygnięcia był art. 720 § 1 k.c., zgodnie z którym przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Mając na uwadze fakt, że pozwani swojego długu nie kwestionowali, a także to, że fakt istnienia ich zobowiązania wobec powoda, w dochodzonej pozwem wysokości, znalazł potwierdzenie w treści przedłożonych przez powoda dokumentów wymienionych w części uzasadnienia opisującej stan faktyczny, Sąd uznał, że powód udowodnił roszczenie w tym zakresie.

W związku z powyższym Sąd w punkcie I. wyroku, na podstawie art. 720 § 1 k.c. oraz 481 § 1 i 2 k.c., zasądził od pozwanych T. D. i A. D. solidarnie na rzecz powoda (...) S. w G. kwotę 63.885,95 zł wraz z odsetkami od dnia 30 lipca 2014 r. do dnia zapłaty.

O kosztach procesu Sąd orzekł w punkcie II. wyroku odstępując od obciążania pozwanych kosztami sądowymi, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa. Sąd na podstawie art. 102 k.p.c., uznał, iż w sprawie zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności uzasadniające odstąpienie od obciążania pozwanych kosztami niniejszego postępowania. Norma art. 102 k.p.c. ma charakter wyjątkowy i może być stosowana tylko po wykazaniu wyjątkowych okoliczności, jakie – w ocenie Sądu – w niniejszej sprawie zachodzą. W szczególności ma znaczenie, iż obecna sytuacja życiowa i majątkowa pozwanych jest bardzo trudna – utrzymują się oni jedynie z renty pozwanej A. D. w wysokości 600 zł, oboje są osobami schorowanymi, niepełnosprawnymi, pozbawionymi realnej możliwości znalezienia pracy. Sąd odstępując od obciążania pozwanych kosztami procesu miał również na uwadze ich postawę w trakcie procesu – pozwani nie kwestionowali roszczenia powoda i nie podejmowali czynności zmierzających do nieuzasadnionego przedłużania postępowania sądowego. Istotny jest też fakt, że zaprzestanie spłaty pożyczki nie było przez pozwanych zawinione, a wynikało z obiektywnych okoliczności losowych – doznanego przez pozwanego T. D. udaru mózgu i związanej z tym utraty możliwości zarobkowania.

(...)

1.  (...)

2.  (...)

3.  akta z wpływem lub za 21 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Piotrowska
Data wytworzenia informacji: